info@masalamlakparga.ir مهندس علیرضاکامروان09112829656

جستجوی پیشرفته باغ و زمین

زمین با متراژ 560 متر در منطقه وشمه سرا - شهر ماسال
3,640,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 560 متر در منطقه وشمه سرا - شهر ماسال


560 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 201 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال
1,005,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 201 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال


201 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 202 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال
5,656,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 202 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال


202 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 250 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 250 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال


250 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 2,600 متر در منطقه درخانه - شهر ماسال
10,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 2,600 متر در منطقه درخانه - شهر ماسال


2,600 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 300 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 300 متر در منطقه ماسال - شهر ماسال


300 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 900 متر در منطقه تاسکوه - شهر ماسال
7,200,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 900 متر در منطقه تاسکوه - شهر ماسال


900 m 2

09119159504 - 09112829656
زمین با متراژ 500 متر در منطقه مرکیه - شهر ماسال
7,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 500 متر در منطقه مرکیه - شهر ماسال


500 m 2

09119159504 - 09112829656